Gå til innholdet
Fornybarhovedstaden

Miljøengasjement i TrønderEnergi

Vår miljøpolitikk

TrønderEnergi ønsker å bygge ut og produsere fornybar kraft på en måte som er til det beste for våre eiere, lokale interesser og samfunnet for øvrig.

TrønderEnergi forvalter store og viktige ressurser i samfunnet. Gjennom denne forvaltningen påvirker vi det ytre miljø.

Påvirkningen skjer både gjennom transport til og fra og ved at vi må gjøre inngrep i naturen.
I TrønderEnergi jobber vi systematisk for å minimalisere denne påvirkningen.

Vi ønsker å bli oppfattet som et miljøbevisst selskap og å drive vår virksomhet i tråd med samfunnets interesser.

All TrønderEnergis energiproduksjon skal være fornybar og vi skal være en pådriver for utbygging av grønn energi.

Myndighetene har valgt å sikre at miljøkrav og naturvern blir ivaretatt gjennom grundig behandling av ulike offentlige organ. Vi forholder oss til disse både miljømessig og økonomisk for å sikre minst mulig ulempe for samfunnet.

TrønderEnergi har nullvisjon på alvorlige ytre miljø-hendelser.

Selskapene som politikken gjelder for, skal være sertifisert etter NS-EN ISO 14001.

Vi forplikter oss til:
  • Å utøve vårt arbeid på en måte som gjør oss minst mulig synlige i naturen
  • Å jobbe aktivt for å redusere egne utslipp og avfall
  • Å øke kunnskapen om og forankre miljøarbeidet i egen organisasjon
  • Å være åpne både innad og utad om våre miljøaspekter
  • Å etterleve lovpålagte krav og egne krav i forhold til det ytre miljø
  • Å jobbe aktivt sammen våre leverandører for et felles bedret miljøarbeid

Vesentlige miljøaspekter

 Våre vesentligste miljøaspekter er:
        • Å minimalisere synlighet i naturen
        • Å minimalisere brudd på manøvreringsreglementet

Ren TrønderEnergi