Gå til innholdet
eiere-topp

Også når det blåser

Det viktigste for et konsern er ikke vekst alene, men å stå stødig også i nedgangstider.

TrønderEnergi er ambisiøs på vegne av både selskap og samfunn - og vi møter framtida på en miljøbevisst og miljøansvarlig måte.

TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap med en rekke datterselskaper. Konsernet har fem forretningsområder; FO Produksjon, FO Ny fornybar, FO Handel, FO Kunde og FO Nett. Konsernsjef Ståle Gjersvold er daglig leder av konsernet.

Morselskapet består av fire staber. Økonomi-/ finansstab ved konserndirektør Olav Sem Austmo, organisasjonsstab ved organisasjonsdirektør Cathrine Tronstad, og juridisk/ administrasjonsstab ved juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe. I tillegg kommunikasjonsstab ved kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem.

Forretningsområdet FO Produksjon, har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet.  Våre vannressurser er sentralt for vår verdiskaping. Enheten tilbyr også operatørtjenester innen vind. Leder for forretningsområdet er konserndirektør Tormod Eggan.

FO Ny fornybar er navnet på forretningsområdet som både eier og har resultatansvar for alle våre anlegg (vind og småkraft) som ikke har hjemfall. FO Ny fornybar har dessuten ansvar for forretningsutvikling både på nye prosjekter og «ny fornybar» som sol, biokraft etc. Området ledes av konserndirektør Ståle Svenning.

I forretningsområdet FO Handel forvaltes kraftrelaterte finansielle kontrakter innenfor gitte risikorammer. Risikostyring av finansielle kraftkontrakter, og løpende oppfølging av fysisk kraftavregning er virksomhetskritiske aktiviteter som utføres av forretningsområdet. Området ledes av konserndirektør Stig Rolstadaas.

Forretningsområde FO Kunde består av TrønderEnergi Marked AS og TrønderEnergi Service AS. TrønderEnergi Marked har ansvar for kraftsalg til sluttbrukermarkedet, og TrønderEnergi Service forvalter konsernets kunder. Konserndirektør Arnt Inge Sætern leder forretningsområde FO Kunde.

Datterselskapet TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet. Nettdirektør Bård Olav Uthus er også leder for forretningsområde FO Nett. TrønderEnergi Nett eier datterselskapet TrønderElektro og 33,3 % av selskapet Stamnett Fosen.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.
Om konsernet TrønderEnergi