Gå til innholdet
hus

Historie

De første tiltak for å løse elektrisitetsforsyningen på fylkeskommunalt nivå i Sør -Trøndelag skjedde allerede under første verdenskrig. I 1916 reiste amtstinget spørsmål om å tilsette en elektroteknisk utdannet ingeniør med oppgave å ta seg av elektrisitetsforsyningen i fylkets kommuner.

Den første fylkesplan ble lansert i 1919, med planer om utbygging av følgende vassdrag (tall i parentes viser endelig utbyggingsår):

 • Svartelva, Rissa (1959)
 • Vikvassdraget, Roan (1949)
 • Remma, Snillfjord (ikke utbygd)
 • Slindelva, Selbu (1923)
 • Kistafossen, Nea, Tydal (1949)
 • Lundesokna, Melhus (1963)

Det antatte kraftbehovet per innbygger ble beregnet til 130 watt, tilsvarende behov er i dag på 1300 watt.

Professor Olav Heggstad hadde oppdraget med å utarbeide planen som ble forelagt fylkestinget i 1919. Han forutsatte at arbeidet skulle igangsettes straks, slik at kraftleveransene kunne begynne høsten 1922/23. Slik skulle det imidlertid ikke gå!

Riktignok ble kontoret for el-forsyningen opprettet i 1921, men arbeidet med vannkraftutbygging i fylkets regi gikk sakte fremover. I 1931 ble kontoret nedlagt, og det hersket nærmest stillstand frem til 1945. I 1946 ble el-nemda etablert, og i 1947 startet arbeidet med stamlinjenettet. I 1950 var det ennå ca. 60 000 mennesker uten strøm i fylket. Samme år ble Aurakraft vedtatt bygget og Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk stiftet!

I 1970 skiftet selskapet navn til Sør-Trøndelag Kraftselskap. S-TK deltok i utbyggingen av Driva Kraftverk i 1973 og Kraftverkene i Orkla i perioden 1981-85. I 1997 skiftet selskapet på nytt navn til TrønderEnergi og i 1998 ble selskapet omdannet til et konsern - TrønderEnergi, med to datterselskap TrønderEnergi Kraft AS og TrønderEnergi Nett AS. Fra 1.1.1999 er TrønderEnergi et aksjeselskap med de 20 eierkommuner i Sør-Trøndelag som aksjeeiere.

I 2016 er selskapet eid av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP og NEAS (Nordmøre energiverk AS).

I dag eier selskapet følgende kraftverk (tall i parentes viser utbyggingsår):

 • Svartelva (1959)
 • Sokna (1964)
 • Håen (1966)
 • Sama (1980)
 • Søa (1967)
 • Eidsfossen (1921)
 • Mørre (1977)
 • Vik (1952)
 • Skjærlivatn (1993)
 • Simsfossen (1921)
 • Nunelva (1950)
 • Valsneset vindmøllepark (2006)
 • Bessakerfjellet vindpark (2008)
 • Skomakerfjellet vindpark (2016)

TrønderEnergi er i tillegg medeier i Driva Kraftverk (75%) og Kraftverkene i Orkla (35%).