Gå til innholdet

Kontraktsvilkår mellom kunde og TrønderEnergi Marked AS, heretter kalt TEM

I tillegg til betingelser gitt i Energi Norges «Standardavtale for nettleie» og »Standardavtale for levering av elektrisk kraft", gjelder særvilkår angitt i dette dokumentet. Disse vil komme foran vilkårene i standardavtalene nevnt over. Særvilkårene for levering av strøm mellom kunden og TEM kan, etter denne avtale endres av TEM med varsel via SMS, epost, DinSide eller på annen avtalt måte. Gjeldende standard- og særvilkår finnes til enhver tid på DinSide.

1. Kunden velger selv produkt og avtaleperiode innenfor de rammer TEM til enhver tid tilbyr.

2. Dersom ikke annet er avtalt igangsettes avtalen tidligst 7 virkedager etter at TEM har mottatt signert avtale fra kunden og alle nødvendige opplysninger er på plass.

3. TEM ordner alle formaliteter med kundens netteier. Ved bestilling av strøm gir kunden TEM fullmakt til å:
• Iverksette leverandørbytte med melding og gi informasjon om dette til nettselskapet.
• Innhente nødvendige opplysninger ovenfor nettselskapet for å gjennomføre leverandørbytte.
• Si opp eventuelle kraftleveranser fra andre kraftleverandører med virkning fra tidspunktet for avtalens oppstart med TEM.
• Mulighet til å melde ut- og innflytning til nettselskapet ved flytting.
• Motta faktura for nettleie på kundens vegne slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett (gjennomfakturering). Dersom en slik ordning er aktuell, vil kunden bli varslet via DinSide, nettside eller annen avtalt måte om at dette vil være gjeldende faktureringsrutine. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til TEM på kundens vegne.

4. For alle typer strømavtaler tar vi forbehold om:
• Endringer av offentlige avgifter, tillegg av nye avgifter samt endringer i rammebetingelsene for kraftomsetning.
• Prisen vil bli justert i henhold til de kostnader som påløper ved oppdekning av elsertifikater. Denne prisen kan bli justert umiddelbart etter varsling via SMS, epost, DinSide eller våre nettsider.
• Endringer i fastbeløp kan skje med 7 dagers varsel og vil bli varslet via SMS, epost eller DinSide.
• Avtalen gjelder for målere med samlet forbruk mindre enn 100 000 kWh per år.
• Avtalen kan sies opp av kunden med 2 ukers varsel med unntak av avtaler med bindingstid (se pkt. 6 om «Fastpris») .
• I perioder med gratis fastbeløp har avtalen bindingstid. Dersom kontrakten brytes påløper et bruddgebyr på kr 1000,- eks/ mva per målepunkt.
• Det oppgitte fastbeløpet blir fakturert for hver påbegynte kalendermåned som avtalen er aktiv.
• Kunden plikter å holde TEM oppdatert med korrekt kunde- og kontaktinformasjon.

5. Ved avtale om «Smart Bedrift» gjelder følgende betingelser: 
Prisen følger svingningene i markedet og fastsettes av TEM. I tillegg har avtalen en maksprisgaranti.
• Prisendringer vil bli varslet via SMS, e-post eller DinSide. TEM kan endre prisen med 7 dagers varsel. Makspristaket fastsettes hvert kvartal.
• I tillegg kommer fastbeløp som fremgår av tilbud.
• Avtalen kan sies opp av kunden med 2 ukers varsel dersom det ikke foreligger bindingstid


6. Ved avtale om levering av kraft til «Fastpris» gjelder følgende betingelser:
Prisen er fast for den avtalte perioden.
• Avtalen er bindende i kontraktsperioden. Dersom kunden bryter en tidsbegrenset avtale med TEM før avtalens utløp, må kunden dekke et eventuelt tap TEM lider ved at leveransen ikke fullføres. I tillegg kommer et bruddgebyr på kr 2500,- ekskl. mva.
• I tillegg kommer fastbeløp som fremgår av tilbud

7. Ved avtale om «Innkjøpspris Bedrift» gjelder følgende betingelser:
•  Innkjøpsprisen beregnes ut ifra den veide spotprisen som hentes fra strømbørsen Nord Pool. Strømprisen inneholder også en forholdsmessig andel av kostnader forbundet med å operere som strømleverandør.
• I tillegg kommer fastbeløp som fremgår av tilbud samt et påslag som blant annet dekker kostnader til innkjøp av offentlige lovpålagte elsertifikater.
• Avtalen kan sies opp av kunden med 2 ukers varsel dersom det ikke foreligger bindingstid

8 Ved avtale om «Garantipris» gjelder følgende betingelser: 
Prisen følger svingningene i markedet og fastsettes av TEM. Prisendringer vil bli varslet via SMS, e-post eller DinSide. TEM kan endre prisen med 7 dagers varsel. Makspristaket fastsettes hvert kvartal.
• I tillegg kommer fastbeløp som fremgår av tilbud
• Avtalen kan sies opp av kunden med 2 ukers varsel dersom det ikke foreligger bindingstid.

9.Ved avtale om «Aktiv Kraftforvaltning»:
Ved avtale om «Aktiv Kraftforvaltning» gjelder særskilt avtalte vilkår. For øvrig gjelder vilkårene i våre standardvilkår.

10. Ved avtale om «VirkeForvaltning»: 
Ved avtale om «VirkeForvaltning» gjelder særskilt avtalte vilkår. For øvrig gjelder vilkårene i våre standardvilkår.

11. Dersom kunden blir stående uten leveringsavtale for kraft ved utløp av avtaleperioden, fortsetter TEM levering til «Garantipris» (se pkt. 8) frem til ny avtale foreligger eller til en av partene sier opp avtaleforholdet.

12. TEM avregner kundens forbruk etterskuddsvis 1 - 12 ganger i året dersom ikke annet er avtalt.
Papirfaktura blir belastet med fakturagebyr på kr 49,- per faktura. Vi anbefaler kunden å opprette epostfaktura eller EHF (Elektronisk handelsformat). Kunden er selv ansvarlig for at TEM har riktig epostadresse til enhver tid. Standard forfall på faktura er 15 dager. Ved forsinket betaling vil kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrenter. Dersom betaling ikke skjer innen betalingsfristen, eller TEM har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted, vil leveransen fra TEM opphøre. 

13. Kraftavtalen er tilknyttet juridisk eier av måler. Ved flytting følger avtalen juridisk eier til ny adresse. TEM gis etter denne avtalen fullmakt til å innhente nødvendig informasjon fra netteier for registrering av TEM som kraftleverandør på den nye adressen. Kunden må selv ta kontakt med TEM i forbindelse med flytting eller gi beskjed til netteier om å videreformidle denne informasjonen.

14. TEM har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse basert på innhentede opplysninger. Likeledes vil TEM være i posisjon til å kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for dette. 

15. Force majeure: Hver av partene er fri for ansvar for manglende oppfyllelse av avtalen i den grad følgende fire vilkår er oppfylt og inntrer samtidig:
1) det foreligger en hindring som gjør av vedkommende part ikke er i stand til å oppfylle avtalen eller del av avtalen,
2) hindringen skyldes forhold utenfor vedkommende parts kontroll, så som strømbrudd, streik, lockout, rasjonering i henhold til gjeldende lovverk, myndighetspålegg
3) hindringen ikke med rimelighet kunne forutses ved inngåelsen av avtalen og,
4) hindringens konsekvens ikke med rimelighet kan overvinnes eller begrenses.
Den part som vil påberope seg en hindring som nevnt i foregående ledd, skal varsle den annen part om dette uten ugrunnet opphold etter at vedkommende part fikk eller måtte få kjennskap til hindringen.

16. TEM har lov til å kontakte kunde (også tidligere kunde) via TM, digitale flater og/eller elektronisk kommunikasjon.

17. Avtalens innhold er konfidensielt mellom kunde og TEM.