Gå til innholdet

Ytre miljø

TrønderEnergi AS disponerer store naturressurser til energiproduksjon på vegne av eierne og samfunnet.

TrønderEnergi Krafts virksomhet er å produsere vannkraft på en ansvarlig måte. Vi forplikter å forvalte våre ressurser best mulig og støtte oppunder en bærekraftig utvikling. All kraftproduksjon er fra fornybare kilder

Ved utbygging av vannkraftprosjekter forsøker vi å bygge ut på en så skånsom måte som mulig. Det gjøres store analyser i forkant av hvilke konsekvenser utbyggingen har på natur og miljø, og mange ulike alternativer vurderes. Samtidig iverksettes det avbøtende tiltak som terskelbygging, landskapspleie, revegetering, utlegging av gytegrus og fiskeutsetting.
REN
TRØNDER
ENERGI
Alltid