Gå til innholdet

Eierstyring og selskapsledelse

TrønderEnergis virksomhetsstyring skal sikre effektiv og vellykket måloppnåelse og implementering av konsernets målsetninger og strategier.
 
1. Bakgrunn
Dette dokumentet beskriver TrønderEnergis styringsmodell.
Dokumentet er et konsernfelles, bindende kravdokument og gjelder for alle ansatte og heleide virksomheter i TrønderEnergi-konsernet. Dokumentet gjelder også for deleide selskaper i den grad det er vedtatt av det deleide selskapets styre.

2. Roller og ansvar for styrende organer i TrønderEnergi
a. Generelt om styringsstrukturen i TrønderEnergi
TrønderEnergi-konsernet er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap for datterselskapene TrønderEnergi Nett AS, TrønderEnergi Kraft AS og TrønderEnergi Service AS. TrønderEnergi Nett AS styres som et driftsmessig uavhengig nettselskap der alle vesentlige beslutninger fattes av nettselskapets styre. Virksomheten i de øvrige datterselskapene i TrønderEnergi-konsernet er organisert i linjestruktur med forretningsområder som rapporterer uavhengig av den underliggende juridiske struktur.

b. Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS
Gjennom generalforsamlingen i TrønderEnergi AS utøver aksjonærene konsernets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger selskapets styre og fastsetter ved vedtekter rammene for styrets ledelse av selskapet.

c. Styret i TrønderEnergi AS
Styret i TrønderEnergi AS er TrønderEnergi-konsernets øverste ledelse og omtales i det følgende som «konsernstyret». Konsernstyret er ansvarlig for den overordnede forvaltningen av konsernet og sørger bl.a for at konsernet er forsvarlig organisert. Styret fører tilsyn med selskapets daglige ledelse og virksomhet for øvrig.

Styret støttes av et revisjonsutvalg som oppnevnes av styret. Revisjonsutvalget rolle er følger av instruks for revisjonsutvalget i TrønderEnergi AS.

Konsernstyret tilsetter konsernsjefen og delegerer ved fullmakt myndighet og rammer for konsernsjefens ledelse av virksomheten, jfr. fullmaktsinstruks for konsernsjefen i TrønderEnergi og Instruks for styre og daglig leder i TrønderEnergi AS.

Medlemmer av konsernstyret skal ikke delta i ledelsen i TrønderEnergi Nett AS.

d. Konsernsjefen
Konsernsjefen er øverste leder for den daglige driften av TrønderEnergi, og rapporterer til konsernstyret i tråd med instruks og fullmakter nevnt under pkt. c.

Konsernsjefen rapporterer løpende til konsernstyret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Konsernsjefen har ansvar for virksomhetens måloppnåelse i tråd med de krav og føringer som er gitt av konsernstyret.

e. Forretningsområder og konsernstaber
TrønderEnergi-konsernet er for tiden organisert i tre forretningsområder og fire konsernstaber.

Forretningsområdene er Nett, Produksjon, og Marked. Hvert forretningsområde ledes av en konserndirektør som rapporterer til konsernsjefen. Nettdirektøren rapporterer til konsernsjefen med de begrensninger som følger av pkt. f. nedenfor.

Konserndirektørene for forretningsområdene har ansvaret for en forsvarlig og hensiktsmessig organisering av sine respektive forretningsområder. De har også ansvaret for at forretningsområdene drives i tråd med de sentrale styrende dokumenter (jfr. pkt. 3c) og i tråd med de krav og føringer som er gitt av konsernsjefen for øvrig. Nettdirektøren har i tillegg ansvaret for å oppfylle de krav og føringer som er gitt av styret i TrønderEnergi Nett AS.

Konsernstabene er organisert som hhv. Økonomi og finansstab, Organisasjonsstab, Juridisk/Administrativ stab og Kommunikasjonsstab. Hver konsernstab ledes av en konserndirektør som rapporterer til konsernsjefen. Stabenes myndighet og hovedoppgaver følger av Rollebeskrivelse for konsernstaber i TrønderEnergi.

Konserndirektørene for de ulike stabene har ansvaret for en forsvarlig og hensiktsmessig organisering av sine staber. De har også ansvaret for at de respektive stabene drives i tråd med de sentrale styringsdokumenter (jfr. pkt. 3c) og i tråd med de krav og føringer som er gitt av konsernsjefen for øvrig.

Konsernsjefens delegasjon av myndighet til konserndirektørene følger av Fullmaktsmatrise for TrønderEnergi.

f. Særlig om Forretningsområde Nett
Forretningsområde Nett er organisert som et aksjeselskap (TrønderEnergi Nett AS) som opptrer driftsmessig uavhengig av konsernets øvrige virksomhet.

I saker som angår forretningsområdets daglige drift og de investeringer som ligger innenfor de fastsatte grenser for nettvirksomhetens økonomiske rammer, herunder investeringer som er nødvendige for å oppfylle nettselskapets lovpålagte tilknytnings- og leveringsplikt, rapporterer nettdirektøren utelukkende til styret i TrønderEnergi Nett AS.

Nettdirektøren rapporterer til konsernsjefen i saker som angår TrønderEnergis interesse som aksjonær i TrønderEnergi Nett AS, herunder saker om strategisk utvikling og vekst for nettvirksomheten. Nettdirektøren rapporterer også til konsernsjefen i saker som angår forretningsområde Netts konserntilhørighet og de sentrale styrende dokumenter, så langt slik rapportering ikke kommer i konflikt med prinsippet om nettselskapets driftsmessige uavhengighet.

Ansvars- og myndighetsfordelingen mellom styret i TrønderEnergi Nett AS, nettdirektøren og konsernsjefen er reflektert i Fullmaktsmatrise for TrønderEnergi.

g. Konsernledelsen og konserndirektørenes ledergrupper
Konsernledelsen er konsernsjefens ledergruppe og består av konsernsjefen og de ni konserndirektørene. Nettdirektøren deltar kun i konsernledelsen i spørsmål hvor Nettdirektøren rapporterer til konsernsjefen og som gjelder alminnelig overordnet styring av TrønderEnergi Nett AS, jf punkt 2 f ovenfor.

Konsernledelsen er et rådgivende organ for konsernsjefen, som gjennom diskusjon og forankring bidrar til grunnlaget for konsernsjefens beslutninger. Konsernledelsen er ikke et besluttende organ med mindre konsernsjefen i enkelttilfeller har delegert slik beslutningsmyndighet til gruppen.

Konsernledelsen er saksbehandlende organ for saker som skal bringes inn for konsernstyret, med mindre saken er av så sensitiv karakter at konsernsjefen finner behandling i konsernledelsen uhensiktsmessig ut fra et konfidensialitets- eller personalmessig perspektiv.

Konsernledelsen er også et samordnende organ for gjennomføring av konsernsjefens beslutninger i de respektive forretningsområder og konsernstaber, og for diskusjon og samordning av parallelle beslutninger mellom de deltakende direktører.

I likhet med konsernsjefen kan de respektive konserndirektører etablere egne ledergrupper (f.eks for hvert forretningsområde). Disse ledergruppene er heller ikke besluttende organer, men fora for diskusjon, forankring og gjennomføring av konserndirektørenes beslutninger i sine respektive organisasjoner.

h. Datterselskapsstyrenes rolle
Styret i TrønderEnergi Nett AS er nettselskapets øverste ledelse og ivaretar alle funksjoner som etter aksjeloven tilligger styret i et uavhengig selskap, med de forbehold som følger av pkt. f. ovenfor.

Styret i TrønderEnergi Nett AS tilsetter daglig leder i selskapet (nettdirektøren) og delegerer ved fullmakt myndighet og rammer for direktørens ledelse av virksomheten, jfr Fullmaktsmatrise for TrønderEnergi og Instruks for styret og daglig leder i TrønderEnergi Nett AS.

Styrene i TrønderEnergi-konsernets øvrige heleide datterselskaper har ingen rolle i konsernets operative styringsstruktur, der myndighet for de ulike forretningsområder og staber er delegert til konserndirektørene.

De øvrige datterselskapsstyrer skal derfor begrense sin virksomhet til oppgaver som følger av lov, forskrift og gjeldende konsesjoner, herunder fatte beslutninger av viktighet for det enkelte aksjeselskap. Det tilligger Juridisk/administrativ stab å koordinere forberedelsene til styremøtene i disse datterselskapene og sørge for utforming og arkivering av styreprotokoller og annen nødvendig dokumentasjon.

3. Styringsdokumenter i TrønderEnergi
a. Dokumenthierarki
TrønderEnergi-konsernet har styringsdokumenter på tre nivåer: (i) konstituerende dokumenter gitt av generalforsamlingen, (ii) sentrale styringsdokumenter gitt av styret eller konsernsjef og (iii) lokale styringsdokumenter gitt av konserndirektør eller annen leder etter fullmakt fra konserndirektør.

Konstituerende og sentrale styringsdokumenter med underdokumenter gjelder for alle styremedlemmer, ledere og ansatte i konsernet.

Lokale styringsdokumenter gjelder for det forretningsområde eller stab hvis leder har besluttet dokumentet.

b. Konstituerende dokumenter
TrønderEnergi har følgende konstituerende dokumenter:
• Vedtekter for TrønderEnergi AS
• Instruks for valgkomiteen i TrønderEnergi AS

c. Sentrale styringsdokumenter
TrønderEnergi har flere sentrale styrende dokumenter vedtatt av styret i TrønderEnergi AS:
• Fullmaktsinstruks for konsernsjefen i TrønderEnergi
• Instruks for styre og daglig leder i TrønderEnergi AS
• Instruks for revisjonsutvalget i TrønderEnergi AS
• Eierstyring i TrønderEnergi (NUES)

TrønderEnergi har videre ett sentralt styrende dokument (politikk) for hvert av de seks postulatene i konsernets verdikompass, vedtatt av konsernsjefen:

i. Kulturplattformen
Postulat: Kulturplattformen er bærende for all aktivitet i konsernet
Styringsdokument: VI – TrønderEnergis lille grønne

ii. Samfunnsansvaret
Postulat: Samfunnsansvaret er en integrert del av vår virksomhet
Styringsdokument: TrønderEnergis Regler om Etikk og Samfunnsansvar

iii. HMS
Postulat: Vi har en 0 – filosofi og søker bærekraftige løsninger
Styringsdokument: HMS – politikk for TrønderEnergi

iv. Eierstyring og selskapsledelse
Postulat: Vi tror de beste beslutninger tas av ledere og ansatte med nærhet til sin virksomhet og arbeidsoppgaver
Styringsdokument: Styringsmodell for TrønderEnergi
 
v. Organisasjon og kultur
Postulat: Vi tror på enkeltindivider og leder og arbeider verdibasert.
Styringsdokument: HR – politikk for TrønderEnergi

vi. Omdømme
Postulat: Vi skal ha en tydelig og anerkjent profil i samfunnet.
Styringsdokument: Identitetsplattform for TrønderEnergi

d. Lokale styringsdokumenter 
Lokale styringsdokumenter gjelder for det forretningsområde eller stab hvis leder har besluttet dokumentet, og er en del av det enkelte forretningsområde eller stabs eget styringsverktøy. Lokale styringsdokumenter skal utformes i tråd med de konstituerende dokumenter og de sentrale styringsdokumenter, og skal ikke stride i mot disse. Ved motstrid mellom lokale og sentrale styringsdokumenter går de sentrale styringsdokumentene foran.
Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse TrønderEnergi AS
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Kundeservice
  Send E-post
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo