Gå til innholdet

Eierstyring og selskapsledelse

TrønderEnergis virksomhetsstyring skal sikre effektiv og vellykket måloppnåelse og implementering av konsernets målsetninger og strategier. 

1. Bakgrunn 
Dette dokumentet beskriver TrønderEnergis styringsmodell. 
Dokumentet er et konsernfelles, bindende kravdokument og gjelder for alle ansatte og heleide virksomheter i TrønderEnergi-konsernet. Dokumentet gjelder også for deleide selskaper i den grad det er vedtatt av det deleide selskapets styre. 
 
2. Roller og ansvar for styrende organer i TrønderEnergi 
a. Generelt om styringsstrukturen i TrønderEnergi 
TrønderEnergi-konsernet er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap for tre datterselskap; TrønderEnergi Kraft AS, TrønderEnergi Kraft Holding AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS.  

TrønderEnergi Kraft AS ledes av en daglig leder som rapporterer til konsernsjefen i TrønderEnergi AS.  

b. Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS 
Gjennom generalforsamlingen i TrønderEnergi AS utøver aksjonærene konsernets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger selskapets styre og fastsetter ved vedtekter rammene for styrets ledelse av selskapet. 
 
c. Styret i TrønderEnergi AS 
Styret i TrønderEnergi AS er TrønderEnergi-konsernets øverste ledelse og omtales i det følgende som «konsernstyret». Konsernstyret er ansvarlig for den overordnede forvaltningen av konsernet og sørger bl.a for at konsernet er forsvarlig organisert. Styret fører tilsyn med selskapets daglige ledelse og virksomhet for øvrig. 
 
Styret støttes av et revisjonsutvalg som oppnevnes av styret. Revisjonsutvalget rolle følger av instruks for revisjonsutvalget i TrønderEnergi AS. 
 
Konsernstyret tilsetter konsernsjefen og delegerer ved fullmakt myndighet og rammer for konsernsjefens ledelse av virksomheten, jfr. fullmaktsinstruks for konsernsjefen i TrønderEnergi og Instruks for styre og daglig leder i TrønderEnergi AS. 
 
Medlemmer av konsernstyret skal ikke delta i ledelsen i Tensio (tidligere TrønderEnergi Nett AS).  
 
d. Konsernsjefen 
Konsernsjefen er øverste leder for den daglige driften av TrønderEnergi, og rapporterer til konsernstyret i tråd med instruks og fullmakter nevnt under pkt. c. 
 
Konsernsjefen rapporterer løpende til konsernstyret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Konsernsjefen har ansvar for virksomhetens måloppnåelse i tråd med de krav og føringer som er gitt av konsernstyret. 
  
e. Særlig om Nett 
Tensio AS er holdingselskap og konsernspiss for Tensio Trøndelag Sør AS (tidligere TrønderEnergi Nett AS) og Tensio Trøndelag Nord AS (tidligere NTE Nett AS). Tensio AS eies 40 % av TrønderEnergi AS. Tensio AS styres som et driftsmessig uavhengig nettselskap der alle vesentlige beslutninger fattes av nettselskapets styre.  
 
f. Særlig om TrønderEnergi Vekst Holding AS  

TrønderEnergi Vekst Holding AS er et holdingsselskap for TrønderEnergi AS og TrønderEnergi AS sine eiere sitt felles eierskap i Aneo Holding AS. Selskapet styres i praksis av TrønderEnergi AS som eier av 51% av aksjene i selskapet. Hele styret i TrønderEnergi AS utgjør styret i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 
3. Styringsdokumenter i TrønderEnergi 
a. Dokumenthierarki 
TrønderEnergi-konsernet har styringsdokumenter på tre nivåer: (i) konstituerende dokumenter gitt av generalforsamlingen, (ii) sentrale styringsdokumenter gitt av styret eller konsernsjef og (iii) lokale styringsdokumenter gitt av konserndirektør eller annen leder etter fullmakt fra konserndirektør. 
 
Konstituerende og sentrale styringsdokumenter med underdokumenter gjelder for alle styremedlemmer, ledere og ansatte i konsernet. 
 
Lokale styringsdokumenter gjelder for den enheten eller stab hvis leder har besluttet dokumentet. 
 
b. Konstituerende dokumenter 
TrønderEnergi har følgende konstituerende dokumenter: 
• Vedtekter for TrønderEnergi AS 
• Instruks for valgkomiteen i TrønderEnergi AS 
 
c. Sentrale styringsdokumenter 
TrønderEnergi har flere sentrale styrende dokumenter vedtatt av styret i TrønderEnergi AS: 
• Fullmaktsinstruks for konsernsjefen i TrønderEnergi 
• Instruks for styre og daglig leder i TrønderEnergi AS 
• Instruks for revisjonsutvalget i TrønderEnergi AS 
• Eierstyring i TrønderEnergi (NUES) 
 
TrønderEnergi har videre ett sentralt styrende dokument (politikk) for hvert av de seks postulatene i konsernets verdikompass, vedtatt av konsernsjefen: 
 
i. Kulturplattformen 
Postulat: Kulturplattformen er bærende for all aktivitet i konsernet 
Styringsdokument: VI – TrønderEnergis lille grønne 
 
ii. Samfunnsansvaret 
Postulat: Samfunnsansvaret er en integrert del av vår virksomhet 
Styringsdokument: TrønderEnergis Regler om Etikk og Samfunnsansvar 
 
iii. HMS 
Postulat: Vi har en 0 – filosofi og søker bærekraftige løsninger 
Styringsdokument: HMS – politikk for TrønderEnergi 
 
iv. Eierstyring og selskapsledelse 
Postulat: Vi tror de beste beslutninger tas av ledere og ansatte med nærhet til sin virksomhet og arbeidsoppgaver 
Styringsdokument: Styringsmodell for TrønderEnergi 
  
v. Organisasjon og kultur 
Postulat: Vi tror på enkeltindivider og leder og arbeider verdibasert. 
Styringsdokument: HR – politikk for TrønderEnergi 
 
vi. Omdømme 
Postulat: Vi skal ha en tydelig og anerkjent profil i samfunnet. 
Styringsdokument: Identitetsplattform for TrønderEnergi 
 
d. Lokale styringsdokumenter  
Lokale styringsdokumenter gjelder for den enhet eller stab hvis leder har besluttet dokumentet, og er en del av den enkelte enhets eller stabs eget styringsverktøy. Lokale styringsdokumenter skal utformes i tråd med de konstituerende dokumenter og de sentrale styringsdokumenter, og skal ikke stride imot disse. Ved motstrid mellom lokale og sentrale styringsdokumenter går de sentrale styringsdokumentene foran. 

Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse TrønderEnergi
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo