Gå til innholdet

Samfunnsansvar

VI i TrønderEnergi tar ansvar for å sikre bærekraftig verdiskapning for våre eiere, lokalsamfunnene der vi driver virksomhet, våre ansatte og storsamfunnet rundt oss.

VI i TrønderEnergi opptrer redelig, forretningsmessig og med tilbørlig hensyn til våre samarbeidspartnere, leverandører, kunder, og omverdenen for øvrig.

Vi tar ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene av vår virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden fra innkjøp og investeringer til vår salgsvirksomhet mot forbrukere og bedrifter.

Vi skal alltid søke å sikre at eventuelle negative konsekvenser av vår virksomhet begrenses til et forsvarlig minimum, og at vi iverksetter avhjelpende tiltak der det er påkrevet. Vi skal alltid respektere FNs menneskerettigheter og våre ansattes grunnleggende rettigheter slik de kommer til uttrykk gjennom ILOs konvensjoner, arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler. Vi tar avstand fra sosial dumping og skal sikre at våre ansatte og våre leverandørers ansatte har forsvarlige arbeidsvilkår. Vi skal proaktivt arbeide for å sikre mangfold i vår virksomhet og aldri diskriminere noen på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, etnisk eller kulturell bakgrunn, politisk ståsted, funksjonshemming eller alder.

Vi tar avstand fra prostitusjon. Som ansatt eller representant for TrønderEnergi skal du aldri kjøpe seksuelle tjenester når du er på jobb, oppdrag eller reise for TrønderEnergi.

 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo