Gå til innholdet

Aktsomhet

Ansvarlighet forankret i våre etikkregler

Se våre etiske retningslinjer.

Ansvarlighet for å opptre aktsomt er forankret i etikkreglene våre som er besluttet av styret.

Her er utdrag fra våre etikkregler som gjelder for egne ansatte, innleid og for alle andre som er involvert i vår virksomhet.

 • Vi tar ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene av vår virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og sosiale forhold.
 • Vi skal alltid søke å sikre at eventuelle negative konsekvenser av vår virksomhet begrenses til et forsvarlig minimum, og at vi iverksetter avhjelpende tiltak der det er påkrevet.
 • Vi skal alltid respektere FNs menneskerettigheter og våre ansattes grunnleggende rettigheter slik de kommer til uttrykk gjennom ILOs konvensjoner, arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler.
 • Vi skal alltid opptre profesjonelt, forretningsmessig, redelig og etisk forsvarlig.
 • VI tar ansvar for å sikre bærekraftig verdiskapning for våre eiere, lokalsamfunnene der vi driver virksomhet, våre ansatte og storsamfunnet rundt oss.
 • VI opptrer redelig, forretningsmessig og med tilbørlig hensyn til våre samarbeidspartnere, leverandører, kunder, og omverdenen for øvrig.
 • VI opptrer alltid lojalt, forretningsmessig og uten personlig interesse.
 • VI tar ansvar for å si fra om kritikkverdige forhold og brudd på interne og eksterne regler.

Aktsomhetsvurdering

Vi legger til grunn OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper når vi utfører aktsomhetsvurderinger.

Hvordan vi etterlever Åpenhetslovens bestemmelser er en naturlig del av vår kvalitetsstyring:

 • Vårt styringssystem er bygd på ISO 9001, og inneholder beskrivelse av hvordan vi kvalitetstyrer våre forpliktelser
 • Vår fremgangsmåte for risikostyring er bygd på ISO 31000, og benyttes også når vi skal utføre dokumenterte aktsomhetsvurderinger
 • Oversikt over våre hovedaktiviteter knyttet til aktsomhetsvurderinger:
 • Vi utfører målrettede risikovurderinger innenfor temaene grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Vi knytter til oss leverandører gjennom en utvelgelsesprosess før vi inngår kontrakt, og i kontraktsperioden følger vi opp våre leverandører.
 • Vi velger forretningspartnere som viser respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og samarbeidet skal reguleres gjennom en standardavtale.
 • Vi har oversikt over våre leverandører og forretningspartnere.
 • Vi utfører risikovurderinger for å evne å prioritere.
 • Vi skal jevnlig, og minst en gang per år (innen 30. juni hvert år), redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

I vår virksomhet har vi identifisert følgende område med risiko for negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold:

 • Ved bruk av leverandører: Følges opp som en del av vår totale leverandøroppfølging (eksempel på aktivitet: revisjon).
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo