Gå til innholdet

Utbygging av Snillfjord kraftverk

11.03.2013

Informasjon om planlagt utbygging av Snillfjord kraftverk.
Dagens situasjon i vassdrag som vil berøres av Snillfjord kraftverk

Bygging av Snillfjord kraftverk vil berøre tre vassdrag: Skjenaldvassdraget, Snilldalselva og Aunelva. Innsjøen Våvatnet, som ligger på grensen mellom kommunene Snillfjord og Orkdal, er i dag et reguleringsmagasin med en konsesjonsfri regulering på 5,7 m. Våvatnet tilhører Skjenalds - vassdraget, men ønsket nå er å benytte det som reguleringsmagasin for et nytt Snillfjord kraftverk.

Skjenaldsvassdraget
Skjenaldvassdraget renner mot sørøst til Orkdalsfjorden. Vann fra vassdraget utnyttes til kraftproduksjon gjennom to kraftverk, henholdsvis Sølbergfallet og Skjenaldfoss kraftverk. Våvatnet tappes gradvis ned over vinteren, mens det fylles opp om sommeren. I elva ut av Våvatnet, Sagelva, er det ikke krav til minstevannføring. Vannføringen i Sagelva varierer med tappingen av Våvatnet fra å være helt tørr til å ha en vannføring på flere titalls m3/s under flommer i perioder hvor magasinet er fullt og det er overløp over dammen. Fra Våvatnet renner vannet ned til Songsjøen, som tidligere var regulert. Vannet renner videre i elva Songa ned til Gangåsvatnet, som er inntaksmagasin til Sølbergfallet kraftverk. Gangåsvatnet er regulert med 3 meter.

Elva nedstrøms Gangåsvatnet heter Skjenaldelva, og vannføringen her er påvirket av tilførselen av vann fra Våvatnet og tappingen fra Gangåsvatnet. Om vinteren er vannføringen høyere enn naturlig. Av andre inngrep nevnes at det går veg langs vestsiden av Våvatnet (riksveg 714). I tillegg går det flere lokalveger i området, både opp til Songli i Våvatnets østlige ende og i forbindelse med hytter langs Våvatnet.

Bla i brosjyren og les mer her:
 

Melding med forslag til utredningsprogram: