Gå til innholdet

TrønderEnergis vindkraftprosjekter

15.07.2008

TrønderEnergi har som klar målsetting å være et ledende energi- og industriselskap i Midt-Norge. Konsernet skal utvikle, bygge og drive produksjonsanlegg for miljøvennlig energi og distribuere energi, samt videre bidra til en industriell utvikling for et bedre samfunn.

TrønderEnergi ønsker å bygge 240 vindmøller til havs

TrønderEnergi har nylig utarbeidet en melding om bygging av 240 havvindmøller utenfor Aukra i Møre og Romsdal. Formålet med meldingen er å informere alle relevante myndigheter, organisasjoner og befolkningen i området om at planlegging av prosjektet Mørevind er startet opp. Meldingen vil således gjøre planene kjent og også danne et grunnlag for høringsinstansene som skal gi innspill til de videre utredninger som prosjektet må gjennomføre for å kunne synliggjøre alle konsekvenser ved en realisering.

Det er i dag et betydelig kraftunderskudd i Midt-Norge, spesielt i Møre-regionen. Med de prognoser som ligger til grunn i forhold til forbruk av strøm, vil dette underskuddet bare øke i årene som kommer.

Mørevind vil med sin lokalisering ha korte avstander inn til et slikt underskuddsområde. Vindmøller plassert offshore vil produsere mer energi enn tilsvarende anlegg på land. I Enovas rapport "Potensialstudie av havenergi i Norge" samt i NVEs utredning "Energiproduksjon til havs" er det aktuelle området identifisert som mulig utbyggingsområde hva gjelder dybdeforhold. Med dybder på mellom 30–60 meter vil man ved å basere seg på kjent fundamenteringsteknologi kunne oppnå en god utnyttelse av området. Forventet årsmiddelvind er 10,2–10,5 m/s ved 90 meter høyde med en brukstid på 4.500 timer pr år.

Totalt planlegges installert inntil 1.200 MW i parken. En vindmølle med 5 MW installert effekt vil produsere 22 GWh pr år, tilsvarende behovet for strøm til ca 1.100 eneboliger. 240 slike vindmøller vil kunne produsere 5,4 TWh, tilsvarende strøm til ca 270.000 husstander.

Kostnader
Kostnader knyttet til etablering av vindkraft har økt betydelig de siste årene. I dag anslår man
kostnadene for etablering av offshore bunnfaste vindmøller på dyp opp til 30 meter å være omtrent det doble av hva det koster å etablere vindmøller på land. Dette betyr en kostnad på ca 20-25 mill NOK pr installert MW. Området som her tenkes utbygget, vil ha dybder ut over 30 meter noe som kan medføre en noe dyrere investering for fundamentene. Investeringskostnad er med bakgrunn i dette stipulert til 30 mrd. NOK.

For prosjektet vurderes det naturlig å etablere et utbyggingsselskap hvor TrønderEnergi samarbeid med andre investorer/aktører vil etablere en god basis for gjennomføring av prosjektet.
Dagens situasjon
TrønderEnergi involvert i følgende 5 vindkraftprosjekter:

• Frøya vindmøllepark
• Bessakerfjellet vindmøllepark
• Valsneset vindmøllepark
• Engvikfjellet vindmøllepark
• Krokstadfjellet vindmøllepark

Vindkraft er en miljøvennlig og fornybar energiform som i hovedsak bare krever reversible inngrep i naturen. Miljøvennlig ved at anlegget ikke forårsaker forurensende utslipp til luft, vann eller jord. Reversibel ved at det er mulig å fjerne det meste av anlegget ved utløpt konsesjonstid, uten at det ligger igjen større spor i naturen.

Kostnadene med produksjon av vindkraft har gått vesentlig ned de siste årene, og det er grunn til å tro at denne tendensen vil fortsette. På gunstige plasseringer med gode vindforhold, vil kostnadene i størrelsesorden være på samme nivå som ny vannkraft eller gasskraft.

Vindforholdene i Norge er blant de beste i hele Europa, og da spesielt langs kyststripen fra Vestlandet og nordover. Vindstyrken er sterkest om vinteren, hvor også behovet for kraft er størst.

Hva er en vindmøllepark?

En vindmøllepark vil bestå av flere elementer som i sum gir mulighet for å produsere strøm. Det dominerende elementet er naturlig nok vindturbinene. I tillegg kreves bl.a. veger, kabler, trafoer og drift- og vedlikeholdsbygg.

Maksimal utnyttelse av vindressursene er styrende for hvordan turbinene blir lokalisert i terrenget. Endelig lokalisering skjer først i en senere fase i tett dialog med aktuell turbinleverandør.

Med en endelig layout som basis, optimaliseres traseer for veger slik at man i størst mulig grad følger terrengets naturgitte formasjoner. Kablene graves vanligvis ned i vegskulderen.

Trafoer og drift- og vedlikeholdsbygg lokaliseres sentralt i parken for å legge til rette for en mest mulig rasjonell drift. Fra trafostasjon etableres kraftledning for tilknytning til eksisterende
kraftledningsnett.

Selve vindmøllen
Vindmøllenes størrelse har de siste årene øket og det er i dag turbiner i området 2–3 MW som er mest vanlig å etablere. I sine eksisterende vindmølleparker har TEK installert turbiner med effekt 2,3 MW.

Ifht antatt videre utvikling kan kommenteres at den norske turbinprodusenten ScanWind jobber med kommersialisering av sin 3,5 MW-turbin. Også andre turbinleverandører beveger seg oppover i størrelse og kan i dag tilby turbiner rundt 5 MW.

Basert på kjente turbinstørrelser i dag vurderer TEK det som aktuelt å benytte turbiner med installert effekt mellom 2 og 5 MW. Slike turbiner vil kunne ha en tårnhøyde som varierer fra ca 70 m til ca 100 m og med rotordiameter mellom 80 m og 120 m.

Kabelanlegg og transformator
Hver turbin vil levere strøm med en spenning på 22 kV. Kabler fra turbinene vil følge vegtraseene og føres inn til parkens transformatorstasjon. Der vil spenningen transformeres opp til 132 kV som er tilsvarende spenning som kraftforsyningsnettet man skal knytte seg til.

Transformatoren etableres i et eget bygg, eventuelt sammen med drifts- og vedlikeholdssenteret. Antatt grunnflate vil være ca. 100 m2.