Gå til innholdet

Slik kan inngangen til Småvoll kraftverk bli seende ut.

Småvoll – vårt neste vannkraftprosjekt

25.11.2009

Småvoll kraftverk i Sunndal kan bli TrønderEnergis neste utbyggingsprosjekt. Konsesjonssøknaden er til behandling i Olje- og energidepartementet (OED). Elva Erga i Sunndal kommune kan med stor sannsynlighet bli satt i vannkraftens tjeneste om noen år.
Fortsatt er det en del avklaringer som må gjøres, men man håper at en konsesjon kan foreligge medio 2010.

-Vi har utarbeidet to utbyggingsalternativer, ett med fallhøyde på 680 meter og det andre alternativet med 655 meter, forteller prosjektleder Kåre Lorås.

Sammensatt eierstruktur
Planlegging og utbygging av Småvoll kraftverk gjennomføres nå i regi av selskapet Småvoll Kraftverk AS, som vil bli stående som eier og forestå drift- og vedlikehold av kraftverket. Jørund Kvande i Sunndal Energi er styreleder, mens Leidulv Gagnat er daglig leder i selskapet. Her er eierstrukturen noe sammensatt.

Driva Kraftverk AS og Sunndal Energi KF er største eiere med 34 prosent på hver. Grunneier Geir Liabø har en post på 20 prosent, mens grunneierne Marie og Ingebrikt Vollan har de resterende 12 prosentene av selskapet

Driva Kraftverk AS eies som kjent av TrønderEnergi Kraft AS (75%) og Istad Kraft AS (25%). Men det er TrønderEnergi Kraft AS som forestår den praktiske gjennomføringen av prosjektet, på vegne av Småvoll Kraftverk AS.

Småvoll kraftverk
I den omsøkte planen har kraftverket en beregnet ytelse på 15,7 eller 15,1 MW, avhengig av alternativ 1 eller 2. Årsproduksjonen er beregnet til 40 eller 38 GWh i de respektive alternativene.
Da kraftverket har en planlagt installasjon over 10 MW, må konsesjonssøknaden først behandles av NVE, som igjen avgir en innstilling til OED, som deretter sluttbehandler saken.

Innstillingen fra NVE var positiv, men med bortfall av en planlagt overføring av elva Kråka til Kråkbekken, og med plassering av kraftstasjonen etter alternativ 1. En slik løsning vil medføre en reduksjon av produksjonen fra 40 ned til 33 GWh, noe som vil bidra til en noe høyere utbyggingskostnad pr. kWh.

Småvoll Kraftverk AS er svært fornøyd med at innstillingen fra NVE var positiv, men er samtidig skuffet over at prosjektet ble foreslått redusert. Hva det endelig utfallet blir, vil det nå være opp til OED å avgjøre.

-Når kan vi tidligst komme i gang med utbyggingen, Kåre Lorås?
-Vi er jo først og fremst avhengige av at vi får konsesjon, og dernest må vi vurdere økonomien i prosjektet etter hvilken utbyggingsløsning som blir vedtatt. En eventuell konsesjon vil foreligge som en Kongelig resolusjon, og vil derved ikke kunne påklages. Hvis vi velger å gå for prosjektet, vil vi utlyse en anbudsrunde med entreprenører og leverandører for å få de faktiske kostnadene på bordet, og deretter ta en investeringsbeslutning. Hvis alle brikker faller på plass, så kan vi tidligst kunne komme i gang med utbyggingen i 2011, avslutter Lorås.Fotomontasje av planlagt inntaksdam for kraftverket.