Gå til innholdet
Offentliggjøring av halvårsrapport

Offentliggjøring av halvårsrapport

26.08.2014

TrønderEnergi offentliggjør denne uken sin halvårsrapport.

Energibransjen står de nærmeste årene overfor en periode med antatt lave kraftpriser og behov for større investeringer. TrønderEnergi har gjennomført et omfattende arbeid for å tilpasse seg endrede rammebetingelser i bransjen, og er således godt posisjonert for fremtidas bransjehverdag. Første halvår 2014 har vært et aktivt for hele konsernet hvor hovedfokus har vært på effektiv drift for å redusere kostnader og gjennomføring av flere viktige strategiske utviklingsprosjekter.

Vinteren 2014 var unormalt snøfattig i Midt-Norge hvilket førte til små snøreserver i våre tilsigsområder på vårparten. I tillegg har det vært lite nedbør gjennom våren og sommeren. Til sammen har været ført til unormalt lave vannmagasiner i TrønderEnergis områder ved inngangen til 2. halvår 2014.

Les halvårsrapporten her: 2014 Halvårsrapport TE


Samarbeid om vindkraft

I løpet av første halvår 2014 er det lagt ned et betydelig arbeid knyttet til konsernets vindprosjektportefølje. I Sarepta, der TrønderEnergi Kraft eier 50 %, har man kommet langt i å planlegge trinn 2 av utbygging av Ytre Vikna 2. Denne vindparken vil få en installert effekt på omtrent 130 MW. Videre har TrønderEnergi sammen med NTE, Agder Energi og Statkraft gått sammen om å etablere et selskap som skal bli en av de største vindaktørene i Norge. Dette selskapet råder over en portefølje på Fosen som samlet har 600 MW med rettskraftige konsesjoner. I tillegg har TrønderEnergi Kraft søkt om konsesjon for 2 vindparker i innlandet i Sør-Trøndelag med en samlet effekt på 250 MW. Konsernet er således godt rustet til å realisere betydelig utbygging av fornybar energi forutsatt at lønnsomheten i vindprosjektene blir attraktive.


Nytt velfungerende kundesystem

Siden 2012 har mange kunder opplevd utfordringer knyttet til avregning av nettleien. Dette har nettselskapet beklaget sterkt overfor kundene. TrønderEnergi Nett har samtidig jobbet aktivt for å få på plass et felles kundeinformasjonssystem og etablerte i mai 2014 et nytt system betydelig før opprinnelig tidsplan. Med det nye systemet ligger det til rette for igjen å betjene kunder på en god måte. Parallelt har nettselskapet arbeidet aktivt for å effektivisere driften for derigjennom fortsatt levere strøm på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette arbeidet er også grunnlaget for en konkurransedyktig nettleie over tid.


Strømlinjeformer selskapet

I juni 2014 solgte TrønderEnergi sine aksjer i Agua Imara, et selskap som har som forretningsidé å erverve, bygge ut og drifte vannkraftverk i mindre utviklede land. Dette var som et ledd i den pågående prosessen om å samle konsernets aktivitet rundt et fåtall kjerneområder. Eierskap til vannkraft i utlandet er ikke definert som strategisk kjerneområde i Trønderenergis gjeldende strategiplan.


Aktiv eierutøvelse

I 2013 gikk 20 av selskapets eierkommuner sammen om å gjennomføre en ordinær selskapskontroll av TrønderEnergi i tråd med kommunalt regelverk. Våren 2014 ble selskapskontrollen avsluttet. Konsernet kom godt ut av denne kontrollen og sett fra styrets side er man fornøyd med at eierne har gjennomført denne kontrollen da det øker fokuset på eierskapet i et viktig selskap for landsdelen. I kjølvannet av selskapskontrollen ble det i media satt en god del fokus på kommunenes eierutøvelse i TrønderEnergi.


Midt-Norges mest attraktive arbeidsplass

Videre har hele konsernet i løpet av første halvår 2014 kommet godt i gang med et omfattende leder- og kulturutviklingsprogram. Målsettingen med dette programmet er å skape Midt-Norges beste og mest attraktive arbeidsplass.