Gå til innholdet

Fem nye vindturbiner på Fosen

28.08.2009

NVE ga 2. juli 2009 TrønderEnergi Kraft AS tillatelse til utbygging av Bessakerfjellet II vindkraftverk. I NVEs begrunnelelse for å gi konsesjon heter det:
”Vindkraftverket framstår som et godt prosjekt lokalisert i et område med gode vindforhold. Fordi vindkraftverket kan anses som en utvidelse av det eksisterende vindkraftverket på Bessakerfjellet vil ikke virkningene på landskap, friluftsliv, reiseliv og reindrift øke vesentlig.”

Vindkraftverket har en samlet installert effekt på inntil 10 MW, og består av inntil fem vindturbiner. Vindkraftverket vil kunne produsere fra 24 til 27 GWh/år, noe som tilsvarer det årlige forbruket til 1350 til 1500 boliger.

Vindkraftverket knyttes til det eksisterende kraftledningsnettet i Bessakerfjellet transformatorstasjon via en 1,2 km lang jordkabel. I tillegg ombygges eksisterende 66 kV kraftledning til Straum transformatorstasjon. Kraftledningen ombygges til jordkabel over en strekning på ca. 600 meter gjennom vindkraftverket.

NVE konstaterer at tiltaket har støtte i Roan kommune og at regionale og sentrale myndigheter ikke har vesentlige innvendinger mot tiltaket.

Etter en helhetsvurdering vurderer NVE de positive virkningene som overveiende i forhold til ulempene. NVE setter en rekke vilkår til konsesjonen, blant annet knyttet til varighet, vegtraséer og annen infrastruktur, utarbeiding av detaljplan, fargevalg og design.

Tiltaket er lokalisert på Skomakerfjellet og har fått navnet Bessakerfjellet II vindkraftverk.

Med denne konsesjonen i hånden har TrønderEnergi Kraft muligheter for ytterligere satsing innen fornybar energiproduksjon i Midt-Norge. Selskapet er fra før landets nest største produsent av vindkraft.

Arbeidet med konsesjonssøknaden har vært drevet fram av en intern prosjektgruppe bestående av Kåre Lorås, leder ,Arnt Inge Sætern, Rolf Sterten, Rolf Bekvik og Hilde Stangeland. Arbeidet har vært drevet fram med entusiasme og i stort tempo, med oppstart i fjor sommer og innsending av konsesjonssøknad like før jul 2008. Bra levert!

NVE har også arbeidet raskt, et halvt års behandlingstid er raskt selv om det er forenklet behandling på anlegg under 10 MW.