Gå til innholdet

Artikkelen er skrevet av konsernsjef Rune Malmo.

Elkraft trekker flere kvinner

31.03.2009

Kvinneandelen blant arbeidstakere i norsk kraftforsyning øker langsomt. Bransjens virksomheter fremstår nå som mer interessante med mer spennende arbeidsområder for kvinner enn tidligere. Prosessen er på ingen måte avsluttet, og bransjen arbeider målrettet med å få inn flere kvinner.
Det er en utfordring å øke kvinneandelen i energibransjen. Rekrutteringsstatistikken
hjelper oss lite. Bare 0,5 prosent av alle de som bransjen ansatte i fagarbeiderstillinger i 2007 var kvinner. 8,4 prosent av ingeniørene og 9,8 prosent av sivilingeniørene var kvinner. På den annen side var 56,6 prosent av de som ble ansatt som økonomer kvinner.

Flere kvinner søker
Det er mange faktorer som har bidratt til at flere kvinner søker oppgaver i elkraftbransjen (se fakta nedenfor). Til å begynne med er det flere kvinner som søker elkraftteknisk ingeniørutdanning. Energiselskapene har også fått flere interessante arbeidsoppgaver, noe ny virksomhet i mange selskaper og marked og miljø har bidratt til. Vi ser også at energiselskapenes samfunnsrolle er tydeligere enn før, etter hvert som miljøsaker og teknologirelaterte saker til en mye større grad har fått medias og samfunnets oppmerksomhet.

I tillegg konkurrerer selskapene om å få levere kraft i et marked der det er mange aktører, hvor de er avhengige av oppmerksomhet både fra kunder og media. Blant de synlige aktørene, blir det stadig flere kvinner. Energiselskapene ønsker også flere kvinner blant sine ansatte. Spørsmålet om en bedre kjønnsbalanse har stadig oftere dukket opp i bransjens diskusjoner om tilgang på og sammensetting av kompetanse.

Ønsket om flere kvinner er grunnleggende i kampen om den rette kompetansen.

Fokus på nettverk
Oppmerksomheten rettes nå mot mulighetene for å få dette til. Eurelectric, som er bransjens påvirkningsorganisasjon overfor EUsystemet i Brussel, ga i mars 2007 ut rapporten ”Equal Opportunities and Diversity”. Rapporten retter sin oppmerksomhet på virkemidler for å oppnå flere kvinner i bransjen og på de gode eksempler.

Vår egen bransjeforening, Energibransjens landsforening (EBL), arrangerte i 2007 en kvinnenettverkskonferanse som pekte på en rekke tiltak som bransjens selskaper bør legge til grunn for sitt arbeid med å øke kvinneandelen blant sine ansatte. EBL setter nå økt fokus på dette arbeidet, og har etablert en referansegruppe med tittelen ”Flere kvinner i energibransjen”. EBL har dessuten i styret i september 2007 behandlet og godkjent sin egen handlingsplan for kvinner.

I selskapene er det etablert noen få konsern-/bedriftsinterne kvinnenettverk. Ett av dem tok utgangspunkt i at medlemmene skulle bli kjent med hverandre for senere å utvikle det til en mer aktiv rolle, at det skulle koordinere medlemmenes ønsker samt være pådriver for faglig utveksling og utvikling. Alle kvinner som blir ansatt i dette konsernet, blir automatisk medlemmer av nettverket. Dette nettverket har bidratt til at kvinnegruppen er blitt mer synlig internt i det aktuelle konsernet og utad.

En annen type nettverk tar sikte på å organisere kvinner som aspirerer til eller sitter i ledende stillinger. Formålet er å bidra til synliggjøring og bistand til at medlemmene kan nå sine karrieremål. Begge løsninger har sammenfallende mål, men det er bare den første modellen om dekker alle kvinner i en organisasjon. Jeg har derfor størst sans for den.

Vekk interesse
Det er et uttrykt ønske om flere kvinner i den norske energiforsyningen. Det er et mål som stiller store krav til hele bransjen. Bransjen og virksomhetene må vekke interesse blant kvinner. Kvinner stiller spesielle krav. Det betyr at virksomhetene må leve opp til de ti bud som kom som et resultat av EBLs kvinnenettverkskonferanse i april i fjor. Jobben er krevende, men bransjens virksomheter har et sterkt ønske om å lykkes med det.

Våre råd til virksomhetene er som følger:
  • Vær synlig i samfunnet
  • Få miljøspørsmål på agendaen!
  • Markedsfør bransjen i hele undervisningsløpet - fra barnehage til høyere utdanning
  • Fokuser på å rekruttere flere kvinner
  • Etterfølg likelønnsprinsippet – på ordentlig
  • Tilby fleksible arbeidsordninger og praktiske goder
  • Synliggjør kvinnene i bransjen
  • Lag kvinnenettverk og mentorordninger
  • Lag trainee-ordninger
Om kvinner i elkraft – noen fakta

Flere til elkraftteknisk
1. Norsk kraftforsyning har tradisjonelt hatt flest mannlige arbeidstakere, med fl est menn som søkte til teknologistudier. For få år siden var kvinneandelen blant sivilingeniørstudentene
i elkraftfagene ved NTNU rundt 5 prosent. Sammenkoblingen mellom elkraft og miljøstudiet har bidratt til at flere kvinner søker denne studieretningen.

Interessante oppgaver
2. Fokus har vært på teknologi, og utbygging av kraftproduksjon og nett har fått størst oppmerksomhet. Etter hvert har marked og miljø fått stadig større rolle, og en rekke energiselskaper har tatt opp ny verdiskapende virksomhet med nye krav til kompetanse.

Klar samfunnsrolle
3. Miljøsaker, markedsspørsmål og teknologirelaterte saker har fått medias og samfunnets oppmerksomhet, på grunn av generelt sterkere fokus på miljø og marked og det at det ikke lenger er en selvfølge at tilgangen på elektrisk kraft er tilstrekkelig.

Ønsker å bli sett
4. Energiselskapene konkurrerer i et marked med mange aktører, og må søke kundenes og medias oppmerksomhet. Blant de synlige aktørene, blir det stadig flere kvinner.

Ønsker flere kvinner
5. Stadig flere virksomheter har i sine planverk definert målsettinger om kvinneandel blant sine ansatte.