Gå til innholdet

Bessakerfjellet vindmøllepark

17.10.2002

TrønderEnergi Kraft AS (TEK) har søkt konsesjon for utbygging av en vindmøllepark på inntil 51 MW på Bessakerfjellet. Det er foreløpig ikke tatt endelig stilling til møllestørrelsen, men det er søkt om oppsetting av vindmøller i størrelse mellom 2 og 3 MW. Det planlegges derved fra 17 til 25 stk. vindmøller i en og samme park, avhengig av valg av møllestørrelse.
Bakgrunn
I juli 2002 sendte TEK inn en melding til NVE vedrørende utbyggingsplaner for en vindmøllepark på Bessakerfjellet i Roan kommune. Utbygging av vindkraft er av Storting og Regjering lansert som et nasjonalt satsningsområde som et bidrag til oppdekking av kraftbehovet i landet. Med de gode vindforholdene som er angitt for kysten av Trøndelag, skulle mulighetene for utbygging av vindkraft her ligge godt tilrette.

I tillegg har TrønderEnergi, som eier av flere vannkraftverk og linjenettet i området, allerede etablert drifts- og vedlikeholdsorganisasjoner som kan utnyttes og utvides til også å inkludere vindkraftverk. Vindkraftverk vil, på samme måte som vannkraft, produsere ren og fornybar energi, og faller derfor godt inn sammen med vårt eksisterende produksjonsapparat.

Mål
Målet med prosjektet er å etablere en vindmøllepark på Bessakerfjellet, samt nødvendig kraftoverføring av produksjonen inn til eksisterende regionalnett i området. Et slikt tiltak krever en avklaring av forholdet til planbestemmelsene i Plan- og bygningsloven og en elektrisk konsesjon gjennom Energiloven

Tillatelse
I kommunedelplanen er området på Bessakerfjellet allerede avsatt til vindkraftformål. Tillatelse etter Energiloven er det Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som gir. Høringsfristen for eventuelle uttalelser i forbindelse med søknaden er nå satt til 12. september. Søknaden med vedlegg er lagt ut på herredshuset i Roan og på vår montørstasjon i Bessaker. Blir det gitt konsesjon, kan vedtaket påklages Olje- og energidepartementet.

Utdrag fra søknaden
"Vindmølleparkens installasjon var i forhåndsmeldingen planlagt i to alternativer, hhv. til 30 eller 50 MW. TEK har kommet fram til at de nå vil søke om en utbygging på inntil 51 MW.

Det søkes om tillatelse til å sette opp vindmøller mellom 2 og 3 MW i størrelse. Dette vil da medføre en samlokalisering fra 17 til 25 stk. vindmøller i en og samme park, avhengig av valg av møllestørrelse.

Utbyggingen vil øke den midlere årlige kraftproduksjonen med ca. 150 GWh/år. Det kan nevnes at forbruket i Osen og Roan kommuner ligger på ca. 30 GWh/år. Totalt på Fosen innen Sør-Trøndelag fylke ligger forbruket på ca. 340 GWh/år, mens egenproduksjonen er på ca 140 GWh. Området må derfor tilføres utenfra ca. 200 GWh/år.

Nettilknytning vil skje ved bygging av en ny ca. 450 m lang 66 kV-linje/kabel samt oppgradering av eksisterende 22 kV-linje til 66 kV inn til regionalnettet ved eksisterende transformatorstasjon ved Straum. Denne linjen vil derved ikke bli en ren produksjonslinje, men inngå som den del av regionalnettet i området. I utkanten av vindmølleparken er det planlagt et servicebygg og transformatorstasjon, som tilrettelegges for lokalt uttak til det eksisterende 22 kV-nettet i området. Som følge av mulige nye nettløsninger ved utbyggingen er ca. 2.9 km med eksisterende 22 kV-linjer planlagt revet. Dette medfører at netto linjelengde innen området blir redusert som følge av utbyggingsplanene, og ikke omvendt.

Adkomst til vindmølleparken er planlagt fra RV 715 like nord for Kuppelskardtjønna. Vegen inn til parken vil bli på ca. 2 km. I tillegg vil det være behov for vegbygging internt i parken på ca. 10 km. Ved hver mølleplassering vil det være behov for opparbeidelse av et areal til plassering av kraner og midlertidig lagringsplass for utstyr.

Total investering for vindmølleparken er beregnet til ca. 380 mill kr."

  Last ned brosjyre »